Menu

sjednice

Idi nazad

14. redovna sjednica Gradskog vijeća

 •  05-05-2022  • 
1.
Usvajanje zapisnika
0 glasova
0
0
votes
2.
Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice
0 glasova
0
0
votes
3.
Vijećnička pitanja
0 glasova
0
0
votes
4.
Vijećničke inicijative
0 glasova
0
0
votes
5.
Odgovori na vijećnička pitanja
0 glasova
0
0
votes
6.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u Gradu Goraždu za 2022. godinu
0 glasova
0
0
votes
7.
Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti
0 glasova
0
0
votes
8.
Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava posebnih namjena za geodetske poslove koja se u 2022.godini na području Grada Goražda prikupe po osnovu naplate naknada za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja
0 glasova
0
0
votes
9.
Prijedlog Odluke o usvajanju Programa o pružanju usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu na području Grada Goražda i naselja Vitkovići
0 glasova
0
0
votes
10.
Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava Budžeta Grada Goražda sa ekonomskog koda 613 991-15 – Izdaci za mjesne zajednice za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM
0 glasova
0
0
votes
11.
Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Grada Goražde za 2022. godinu na ekonomskom kodu 614 515 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
0 glasova
0
0
votes
12.
Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Goražde za 2021. godinu
0 glasova
0
0
votes
13.
Izvještaj o radu Gradskog Pravobranilaštva Goražde za 2021. godinu
0 glasova
0
0
votes
14.
Razmatranje vijećničkih inicijativa
0 glasova
0
0
votes
15.
Razmatranje građanskih inicijativa
0 glasova
0
0
votes
16.
Prezentacija: Upotreba platforme “E-participate” (Transparency International)
0 glasova
0
0
votes